Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Piątek, 14 grudnia 2018 r.14 grudnia 2018 r. Godzina...04:15

Alfreda, Izydora
  jutro: Cecylii, Waleriana

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 91

wczoraj: 622

wszystkie: 3608852
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Samorządy dla wolności - wolność dla samorządów

Kliknij aby powiekszyc  

      

"SAMORZĄDY DLA WOLNOŚCI – WOLNOŚĆ DLA SAMORZĄDÓW" to tytuł konferencji zorganizowanej przez Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 14 listopada 2017 r., w godzinach 10.00-15.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ (ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi). Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego i zaproszeni goście rozmawiali o niezależności i odpowiedzialności zawodowej oraz nurtujących środowisko problemach. Odbyły się trzy interesujące panele tematyczne, w tym panel zatytułowany "Ile wolności, ile odpowiedzialności w zawodzie architekta i inżyniera budownictwa?" wspólorganizowany przez Łódzką OIIB. Przyjęto również wspólne stanowisko dotyczące roli samorządności zawodowej. Zobacz relację FOTO

 

W stanowisku tym czytamy:

 

Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego zgromadzeni w Łodzi 14 listopada 2017 r. na konferencji "Samorządy dla wolności. Wolność dla samorządów" wyrażają wspólne stanowisko skierowane do członków samorządów, społeczeństwa i rządzących, iż samorządność zawodowa jest jednym z fundamentów demokratycznego, obywatelskiego i nowoczesnego społeczeństwa oraz porządku ustrojowego. Stanowi ona wyraz dążności rządzących do dzielenia się częścią władztwa publicznego z obywatelami zrzeszonymi w samorządy zawodowe, których łączy wspólna profesja, etos zawodu i zasady jego uprawiania oraz etyka zawodowa i kształcenie kadr. Dlateo wyrażamy najgłębsze przekonanie, iż samorządność zawodowa będzie wzmacniana i pozostanie pod opieką państwa, albowiem jest ona najlepszym gwarantem właściwego sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu dla ochrony interesu publicznego i w jego granicach, a zawody skupione w samorządy zawodów zaufania publicznego miały i posiadają nadal olbrzymi wpływ na poziom rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego państwa i narodu. 

 

Jak powiedział prowadzący konferencję dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Jarosław Z. Szymański, inicjator obchodzącego siódmą rocznicę powstania Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodowych, Obecna sytuacja jest dla samorządów zawodów zaufania publicznego bardzo korzystna; w przestrzeni publicznej istnieje silna narracja "oddania państwa obywatelom" i ich upodmiotowienia, zwiększenia zakresu wolności nie tylko indywidualnej, ale też środowisk. W tę narrację idealnie wpisuje się idea samorządności zawodowej. Dodał, że  zawarta w tytule konferencji "wolność dla samorządów" jest postulatem, który nie wynika z poczucia zagrożenia, lecz potrzeby wykorzystania tej narracji, która wolności sprzyja. Chcemy silnie zaakcentować nasze istnienie, nasz etos i rolę społeczną, czyli to wszystko, co składa się na samorządność

W ramach konferencji odbyły się trzy panele tematyczne: medyczny ("Zawody medyczne w świecie nieustannych reform"), inzynierski ("Ile wolności, ile odpowiedzialności w zawodzie architekta i inżyniera budownictwa?" - w dyskusji na ten temat wzięli udział przedstawiciele samorządów zawodowych inżynierów budownictwa oraz architektów) oraz prawniczy ("Niezależność w wykonywaniu zawodów prawniczych jako gwarancja ochrony praw i wolności obywatelskich"). Uczestnicy dyskutowali na temat niezależności i wolności, a także odpowiedzialności, związanych z wykonywaniem swoich zawodów i działaniem samorządów oraz mówili o problemach i oczekiwaniach reprezentowanych grup zawodowych. 

W trakcie panelu "Ile wolności, ile odpowiedzialności w zawodzie architekta i inżyniera budownictwa?" inżynierowie budownictwa (B. Malec, P. Parkitny) mówili m.in. o znaczeniu wolności w należytym, odpowiedzialnym i etycznym wykonywaniu zawodów budowlanych. Zwracali również uwagę na problemy związane z pełnieniem funkcji projektanta, kierownika budowy czy inspektora nadzoru (Zobacz więcej). Architekci (J. Janiec, M. Musiał) zwracali uwagę na zagrożenia związane z zamówieniami publicznymi, w których cena zwykle stanowi głowne kryterium. Dzielenie przedsięwzięć na fazy, system "zaprojektuj i wybuduj" prowadzą do powstania "sztafety autorów i wykonawców", których związek z powstającym obiektem jest dość luźny. Nie ma tu swobody budowania relacji, co przekłada się na to, jakie powstaje dzieło. Ryzyko przesuwane jest coraz częściej na projektanta i wykonawcę. Projekt z reguły traktowany jest jako załącznik do pozwolenia na budowę - takie podjście nie sprzyja powstawaniu ładnych obiektów. Paneliści konkludowali, że wolność dla samorządu zawodowego budownictwa, dla inżynierów, architektów, urbanistów jawi się jako fundament, jako zasada, na której, z pożytkiem dla społeczeństwa, budujemy profesjonalizm i zawodową odpowiedzialność.

Łódzkie Porozumienie Zawodów Zaufania Publicznego istnieje od listopada 2010 roku. Jak podkreślił dziekan Jarosław Z. Szymański, Łączy nas idea samorządności zawodowej, wywodzona z naszej tradycji i art. 17 Konstytucji RP, który przewiduje, iż w porządku ustrojowym państwa istnieją samorządy zawodów zaufania publicznego. Z punktu widzenia rozwiązań ustrojowych stanowią one - obok samorządu terytorialnego i gospodarczego - trzeci filar samorządności Rzeczypospolitej 

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

 

WOJEWODA ŁÓDZKI Zbigniew Rau

PREZYDENT MIASTA ŁODZI Hanna Zdanowska

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ prof. dr hab. Agnieszka Liszewska

REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGOprof. dr hab. Antoni Różalski

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9:30-10:00 Rejestracja uczestników 

10:00-10:10 Przywitanie zaproszonych gości i uczestników konferencji

adw. Jarosław Zdzisław Szymański – Przewodniczący Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, Dziekan ORA w Łodzi 

10:10-10:30 Wystąpienia Honorowych Gości 

10:30-11:10 Wykład inauguracyjny – dr hab. Maciej Chmieliński prof. UŁ 

11:10-11:40 Panel I: Zawody medyczne w świecie nieustannych reform

Moderator: dr Grzegorz Mazur – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi

dr Joanna Kopcińska – Poseł na Sejm RP

dr Grzegorz Krzyżanowski – Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi

Elżbieta Rutkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Alicja Niewiadomska – Sekretarz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Agnieszka Kałużna – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

dr Marek Kiljański – Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii 

11:40-12:00 Przerwa 

12:00-12:30 Panel II: Ile wolności, ile odpowiedzialności w zawodzie architekta i inżyniera

budownictwa?

Moderator: Barbara Malec – Przewodnicząca Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Jacek Janiec – Przewodniczący Łódzkiej Okręgowej Rady Izby Architektów

Piotr Parkitny – Zastępca Przewodniczącego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Maciej Musiał – Członek Łódzkiej Okręgowej Rady Izby Architektów 

12:30-13:00 Panel III: Niezależność w wykonywaniu zawodów prawniczych jako gwarancja

ochrony praw i wolności obywatelskich

Moderator: Aleksander J. Szymański – Prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi

dr hab. Małgorzata Król – Zakład Polityki Prawa UŁ

dr hab. Jerzy Leszczyński – Katedra Teorii i Filozofii Prawa UŁ

dr hab. Jan Paweł Tarno – Zakład Sądownictwa Administracyjnego UŁ

adw. Marek Markiewicz – Poseł na Sejm RP I i III kadencji, Izba Adwokacka w Łodzi

r.pr. Andrzej Potempa – rzecznik patentowy, przedstawiciel PIRP 

13:00-13:20 Przerwa 

13:20-14:50 Panel IV: Dyskusja 

14:50-15.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Z. Szymański – Przewodniczący ŁPSZZP