Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Poniedziałek, 13 lipca 2020 r.13 lipca 2020 r. Godzina...19:49

Ernesta, Małgorzaty
  jutro: Marcelina, Bonawentury

Statystyka

W tej chwili mamy
3 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 695

wczoraj: 618

wszystkie: 4034291
(od 20 kwietnia 2004 r.)
XIX Zjazd Łódzkiej OIIB - relacja
Kliknij aby powiekszyc
 

W dniach 1–4 czerwca 2020 r. odbył się XIX Zjazd Okręgowy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w związku z epidemią koronawirusa po raz pierwszy w historii naszej Izby w trybie zdalnym. Działanie tego typu umożliwił pakiet sejmowych ustaw antykryzysowych podjętych w czasie trwania stanu epidemii, przez co kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze, mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.

Zjazd odbył się pod przewodnictwem Barbary Malec – przewodniczącej Rady ŁOIIB, a funkcję sekretarza sprawował Grzegorz Rakowski – sekretarz Rady ŁOIIB.

W XIX Zjeździe ŁOIIB wzięło udział 95 delegatów na 107 uprawnionych, co dało frekwencję 88,78% i oznacza prawomocność Zjazdu. 

Po zalogowaniu się w Portalu PIIB (https://portal.piib.org.pl) delegaci mogli zapoznać się z treścią materiałów zjazdowych oraz proponowanych uchwał oraz zagłosować (w terminie od 1 czerwca od godz. 11.00 do 4 czerwca do godz. 11.00). Zjazd Łódzkiej OIIB przyjął zdecydowana większością głosów 10 uchwał (TUTAJ  wyniki głosowania):

 

  • w sprawie regulaminu XIX Okręgowego Zjazdu Łódzkiej OIIB;
  • w sprawie porządku obrad XIX Okręgowego Zjazdu Łódzkiej OIIB;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Łódzkiej OIIB za rok 2019;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej OIIB za rok 2019;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Łódzkiej OIIB za rok 2019;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Łódzkiej OIIB za rok 2019;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej OIIB za rok 2019;
  • w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Łódzkiej OIIB za rok 2019;
  • w sprawie uchwalenia budżetu Łódzkiej OIIB za rok 2020;
  • w sprawie przyjęcia Apelu dotyczącego nowelizacji ustawy Prawo budowlane z 13 lutego 2020 roku. 

 

Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych, a Rada Łódzkiej OIIB uzyskała absolutorium za 2019 rok, uchwalono także budżet ŁOIIB na 2020 r.

Zjazd wyraził także swoje stanowisko wobec nowelizacji Prawa budowlanego (Uchwała nr 10), wskazując m.in. iż W naszym odczuciu projekt obiektu budowlanego powinien stanowić dzieło kompleksowe. Opracowania branżowe nie stanowią niezależnych elementów, ale wszystkie współtworzą obiekt jako całość – ich wynikiem ma być kompletny obiekt budowlany, a nie wydzielone jego elementy.

 

Uważamy, że zmiany dotyczące projektu budowlanego, które wprowadzono nowelizacją i będą obowiązywać od 19 września tego roku [polegające na trójpodziale projektu i pozostawiające projekt techniczny jako część nieobjętą pozwoleniem na budowę] wpłyną negatywnie na jakość całego procesu inwestycyjnego, co wbrew pozorom i zapewnieniom ustawodawcy przedłuży termin realizacji inwestycji i zwiększy koszty oraz – co najistotniejsze – może powodować zagrożenia przy realizacji i eksploatacji obiektów.

 

Zwracamy uwagę, że w nowych przepisach bardzo wzrosła odpowiedzialność kierowników budów. Wynika to z nowych obowiązków dotyczących „pilnowania” uzyskania projektu technicznego, a de facto sprawdzania jego kompletności i przestrzegania zawartych w nich wymogów technicznych związanych z projektowanymi robotami – do tej pory były to obowiązki projektantów, szczególnie wiodącego projektanta-koordynatora.
 

W apelu wyrażono z tego tytułu niezadowolenie i napisano: Pozwólmy kierownikowi budowy, tak jak do tej pory, zadbać o wykonawstwo zgodne z projektem, obowiązującymi zasadami i wiedzą techniczną. Zwrócono także uwagę na wagę prowadzonych obecnie uzgodnień dotyczących przepisów wykonawczych, które – zdaniem Delegatów – powinny zapewnić kompleksowość projektowania i stworzyć warunki, aby etap realizacji przebiegał w oparciu o wielobranżową, kompletną dokumentację. Zapisy te muszą przede wszystkim uwzględniać bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a następnie użytkowników korzystających z obiektów będących dziełem budowniczych.

W czasie Zjazdu wpłynęło również 5 wniosków, które zostały skierowane do rozpatrzenia przez Radę ŁOIIB.

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Delegaci na Okręgowe Zjazdy w kadencji 2018–2020!

 

Dziękuję Wam za udział w Zjeździe Sprawozdawczym w 2020 roku przeprowadzonym w tej niecodziennej formule. Przyjmuję to jako kolejne świadectwo troski i zaangażowania w nasze samorządowe sprawy. Nieustannie będziemy dbać o naszych członków wykonujących trudne samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Życzmy sobie szybkiego powrotu do normalnych, popandemicznych warunków życia i pracy.

BarbaraMalec

Przewodnicząca Rady ŁOIIB