Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Poniedziałek, 13 lipca 2020 r.13 lipca 2020 r. Godzina...19:51

Ernesta, Małgorzaty
  jutro: Marcelina, Bonawentury

Statystyka

W tej chwili mamy
2 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 696

wczoraj: 618

wszystkie: 4034292
(od 20 kwietnia 2004 r.)
 Drukuj 

Informacja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje o rozpoczęciu postępowania w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

 

Termin egzaminu pisemnego XXXVI sesji na uprawnienia budowlane
wyznaczony został na dzień
  4 grudnia 2020 r. (piątek)

 

1. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych wraz z pozostałymi dokumentami będzie można składać w terminie od 8 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. (termin ostateczny) w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi przy ul. Północnej 39, pok. 15.

Wnioski będą przyjmowane po wcześniejszym zarejestrowaniu kandydata w Portalu PIIB (https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata) oraz po wyborze terminu, w jakim wniosek zostanie złożony w siedzibie ŁOIIB (nie ma możliwości zmiany wybranego terminu). 

Osoby będące już członkami Izby logują się poprzez swoje konto w Portalu PIIB
(
https://portal.piib.org.pl/login). 

Podane przez Państwa dane będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym oraz na decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas rejestracji będą przydatne do kontroli przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, uzyskania informacji o wyniku egzaminu itp.

Osoby nieobecne na wcześniejszym egzaminie oraz osoby, które uzyskały negatywny wynik egzaminu i składające teraz wniosek o dopuszczenie do ponownego egzaminu nie muszą wybierać w Portalu PIIB terminu złożenia wniosku. 

2. W celu ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych należy złożyć w biurze Izby (pok. 15) następujące wszystkie wymienione poniżej dokumenty:

a. wniosek o nadanie uprawnień (do pobrania)

b. formularz osobowy (do pobrania)

c. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
d. suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał, odpis notarialny lub kopia poświadczona przez uczelnię, która wydała suplement – złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi)
e. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz z załącznikami (wzór w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.) lub zarejestrowaną i opieczętowaną przez właściwy organ książkę praktyki zawodowej, lub zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (dotyczy praktyki odbywanej za granicą lub praktyki sprzed 1 stycznia 1995 r. – wzór do pobrania)
f. dowód uiszczenia I raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, tj. opłaty za kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej
g. życiorys zawodowy
h. kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową, wraz z kopią zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa za okres kierowania praktyką – nie jest wymagane notarialne potwierdzenie
i. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub charakter umów, na podstawie których odbywana była praktyka zawodowa
j. w przypadku posiadania już własnych uprawnień budowlanych – ich kopie. 

3. Druki wniosku o nadanie uprawnień budowlanych i formularza osobowego są dostępne w siedzibie ŁOIIB w pok. 15 oraz na stronie internetowej poniżej (w formacie PDF). Wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej wraz z załącznikami (stosowany dla praktyki odbywanej po 25 września 2014 r.) stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).

4. Na podstawie uchwały nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne wynosi:

   • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:

a. z tytułu kwalifikowania 800 zł,
b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 zł,
c. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu (poprawka ustna) 450 zł.

  • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

a. z tytułu kwalifikowania 1100 zł,
b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100 zł,
c. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu (poprawka ustna) 600 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 91-425 Łódź, ul. Północna 39, w PKO Bank Polski SA, nr rachunku: 81 1440 1231 0000 0000 0222 7622, zaznaczając tytuł wpłaty: "Imię i nazwisko - opłata za egzamin - grudzień 2020 r. - I rata". 

5. Osoby, które uzyskały negatywny wynik egzaminu lub były nieobecne na wcześniejszym egzaminie również rejestrują się w Portalu PIIB wybierając "Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (dla osób zakwalifikowanych - ponowny pisemny/ustny)" Nie ma konieczności wyboru terminu złożenia wniosku. Po zarejestrowaniu należy złożyć w Biurze ŁOIIB lub przesłać pocztą wniosek o dopuszczenie ponownego egzaminu (do pobrania) w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2020 r. (piątek), załączając formularz osobowy (do pobrania) oraz kopię decyzji otrzymanej po niezdanym egzaminie.