Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Niedziela, 11 kwietnia 2021 r.11 kwietnia 2021 r. Godzina...22:32

Leona, Filipa
  jutro: Juliusza, Wiktora

Statystyka

W tej chwili mamy
9 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 724

wczoraj: 856

wszystkie: 4290267
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego w ŁOIIB
23 kwietnia 2013 r.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oferuje członkom:

  • Dofinansowanie udziału w konferencjach, szkoleniach oraz kursach
    Zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady nr 2666/III z dnia 14 marca 2013 r. członek ŁOIIB ma możliwość otrzymania dofinansowania udziału w konferencjach, seminariach naukowo-technicznych, szkoleniach oraz kursach językowych z technicznymi elementami języka branżowego. 
  • Dofinansowanie zakupu publikacji o charakterze naukowo-technicznym
    Zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady nr 2670/III z dnia 14 marca 2013 r. członek ŁOIIB ma możliwość otrzymania raz na dwa lata dofinansowanie zakupu publikacji w postaci książek, poradników, norm i tablic o charakterze naukowo-technicznym związanych bezpośrednio z budownictwem i wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa.
 
Dostęp on-line do Polskich Norm
2 sierpnia 2012 r.

Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN) określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane).

Dostęp do norm jest możliwy po zalogowaniu się do portalu członkowskiego PIIB (tutaj).

Członkowie izby, którzy dotychczas nie aktywowali swojego konta mogą tego dokonać za pomocą loginu i tymczasowego hasła przesłanego indywidualnie wraz z drukami opłat. Aktywacja konta, oprócz podania dostarczonego hasła tymczasowego, wymagać będzie weryfikacji na podstawie numeru PESEL oraz adresu e-mail członka.

Czytaj dalej…
 
Utrzymanie obiektów budowlanych - działania praktyczne
27 czerwca 2012 r.

Ponieważ zagadnienie okresowych kontroli obiektów budowlanych nie doczekało się jak dotąd opracowania jednolitych zasad ich przeprowadzania, każda publikacja lub inna inicjatywa dotycząca tego tematu spotyka się z dużym zainteresowaniem w środowisku.

W "Kwartalniku Łódzkim" nr III/2011 (31) i nr IV/2011 (32) został opublikowany artykuł pt. Utrzymanie obiektów budowlanych - wybrane zagadnienia prawne, a w ostatnim numerze – Utrzymanie obiektów budowlanych zgodnie z zasadami Prawa budowlanego - działania praktyczne , który prezentujemy w załączeniu. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba zaproponowania możliwie pełnego co do zakresu i sprawdzonego w praktyce sposobu prowadzenia kontroli okresowych na przykładzie obiektów wielkopowierzchniowych.

czytaj dalej

 
Zamieszczanie ogłoszeń firm z branży budowlanej
19 października 2011 r.

Informujemy, że na stronie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej uruchomiono moduł internetowy umożliwiajacy zamieszczanie ogłoszeń handlowych firm z branży budowlanej. Moduł zlokalizowany jest na stronie ŁIPH pod adresem: www.izba.lodz.pl, na podstronie Łódzkiego Klastra Budowlanego - Twój Dom (prawa dolna zakładka). Zamieszczanie ogłoszeń jest całkowicie bezpłatne.

Poniżej krótka instrukcja korzystania z modułu.

Czytaj dalej…
 
Elektroniczne zaświadczenia
30 listopada 2010 r.

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych znajduje się w portalu internetowym PIIB. Na stronie internetowej Łódzkiej OIIB w zakładce Sprawy członkowskie -> Elektroniczne zaświadczenia  zamieszczony został link bezpośrednio kierujący do ww. instrukcji.
Dla wyjaśnienia informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

  • informatyczny nośnik danych –  to m.in. urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej (Art. 3 p. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne),
  • dokument elektroniczny – stanowi odrębną całość znaczeniową, zawierającą zbiór danych w określonej strukturze wewnętrznej, który został zapisany na informatycznym nośniku danych  (Art. 3 p. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Zaświadczenia o przynależności do PIIB wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu cyfrowego (Art. 217 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego). Tylko zaświadczenie w tej formie nosi charakter dokumentu.
Zaświadczenie zawiera w swej treści unikalny kod weryfikacyjny, co pozwala na stronie internetowej PIIB (www.piib.org.pl) jednoznacznie sprawdzić prawdziwość  tego dokumentu.

 

UWAGA!
W przypadku problemów związanych z pobieraniem zaświadczenia bądź procesem logowania lub aktywacji konta prosimy o telefoniczny kontakt z biurem ŁOIIB.

 
Zaświadczenia w formie elektronicznej
30 sierpnia 2010 r.

Uprzejmie informujemy, że od IV kwartału br. planowane jest uruchomienie serwisu internetowego pozwalającego na uzyskanie przez członków PIIB elektronicznych wersji oryginalnych zaświadczeń o przynależności do Izby. Każdy czynny członek będzie mógł pobrać swoje aktualne zaświadczenie w postaci elektronicznej z portalu internetowego PIIB pod adresem www.piib.org.pl. Zaświadczenie o członkostwie w Izbie będzie miało postać pliku PDF, zgodnego ze wzorem tradycyjnego papierowego zaświadczenia, obowiązującym w PIIB, które zostanie podpisane z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu cyfrowego. Dostęp zainteresowanego do elektronicznych zaświadczeń zabezpieczony będzie procesem autoryzacji, polegającym na wpisaniu odpowiedniego loginu, hasła i wybranej części numeru PESEL. Na początku zostaną przeprowadzone testy serwisu we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa na specjalnie uruchomionej kopii strony internetowej z listą członków.

Czytaj dalej…
 
Szybsza weryfikacja zaświadczeń
26 maja 2010 r.

W związku z uciążliwym wymogiem poświadczania kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w odpowiedzi na pismo Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniewa Grabowskiego, wystosowane w tej sprawie, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński przekazał Wojewodom i Wojewódzkim Inspektorom Nadzoru Budowlanego instrukcję dostępu do bazy danych zawierającej status członkowski osób należących do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jak zauważył Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, „zaproponowane rozwiązanie umożliwi właściwym organom skrócenie okresu weryfikacji zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Tym samym organy te nie będą już zobligowane do tego, aby wymagać poświadczania kopii wydawanych zaświadczeń za zgodność z oryginałem.”

W związku z powyższym Łódzka OIIB nie poświadcza kopii zaświadczeń o przynależności do Izby.

Z tych samych względów Izba nie poświadcza kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz decyzji stwierdzających posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przeważająca cześć wskazanych decyzji została wydana przed powstaniem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Akta postępowań w tychże sprawach nie zostały przekazane do Łódzkiej OIIB. Izba nie dysponuje zatem oryginałami wymienionych decyzji i nie może uwierzytelnić ich kopii.  

 
Komunikacja z członkami Izby
1 października 2009 r.

Dla usprawnienia komunikacji z naszymi członkami Rada ŁOIIB zdecydowała o uzupełnieniu danych osobowych o adresy e-mailowe. Zwracamy się zatem do wszystkich członków ŁOIIB, którzy dotąd tego nie zrobili, o przekazanie do biura Izby, najlepiej drogą elektroniczną (lod@piib.org.pl), swojego adresu e-mail. W celu właściwej identyfikacji prosimy również o podanie numeru członkowskiego lub adresu zameldowania. Adres e-mailowy można również przesłać do biura za pomocą Portalu Członkowskiego -> http://lod.piib.org.pl/portal

 
Portal członkowski
14 sierpnia 2009 r.

Uprzejmie informujemy, że stworzyliśmy dla naszych członków "Portal członkowski", w którym po zalogowaniu znajdą Państwo materiały z organizowanych przez nas szkoleń, szczegółowe informacje o zaświadczeniach i finansach, galerie zdjęć itp. Za pośrednictwem portalu można również zapisać się na organizowane przez nas szkolenia. Aby skorzystać z portalu, należy kliknąć na ikonkę "Portal członkowski", która znajduje się z lewej strony menu, pod wyszukiwarką, a następnie zalogować się zgodnie z podaną instrukcją. Portal dostępny jest też pod adresem http://lod.piib.org.pl/portal. Ponieważ nadal pracujemy nad udoskonaleniem Portalu członkowskiego i uzupełniamy jego zawartość, bardzo prosimy kierować ewentualne uwagi i sugestie na adres: lod@piib.org.pl.

Pojawiła się również w menu naszej strony nowa zakładka - "Kalendarium" - gdzie znajdą Państwo informacje o ważnych dla naszej Izby i regionu wydarzeniach.

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 177 - 185 z 185