Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Niedziela, 26 września 2021 r.26 września 2021 r. Godzina...16:17

Cypriana, Justyny
  jutro: Kosmy, Damiana

Statystyka

W tej chwili mamy
6 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 704

wczoraj: 1028

wszystkie: 4468954
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Międzynarodowy Dzień Mediacji
4 listopada 2013 r.

W związku z przypadającym na dzień 17 października Międzynarodowym Dniem Mediacji uprzejmie informujemy, że przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14 (tel. 42 673 41 05) działa zespół mediatorów gospodarczych. Zapraszamy do korzystania z pomocy zespołu przy pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

 
PROMOCJE i RABATY dla członków ŁOIIB:
29 lipca 2013 r.

Wydawnictwo Naukowe PWN oferuje członkom Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zakup wszystkich swoich publikacji z rabatem 20% w księgarni internetowej, dostępny po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu: www.iiblodz2013.pwn.pl

 

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oferuje członkom Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zakup swoich publikacji z rabatem 20% w księgarni internetowej www.profinfo.pl po wpisaniu kodu rabatowego dostępu: Profi20, zgodnie z instrukcją dostępną tutaj. Wykorzystywany  kod jest wielokrotnego użytku i aktualny dla pełnej oferty książkowej WKP. 

 

Wydawnictwo POLCEN Sp. z o.o. oferuje członkom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa publikację W. Korzeniewskiego i R. Korzeniewskiego Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2013 r.) w cenie specjalnej 70 zł (zamiast 99 zł) po wpisaniu w zamówieniu nr. członkowskiego (www.polcen.com.pl ).

 
Rozporządzenie UE nr 305/2011
3 lipca 2013 r.

1 lipca 2013 r. dyrektywa budowlana 89/106/EWG została zastąpiona przez Rozporządzenie UE nr 305/2011. W związku z powyższym wszyscy działający w obszarze szeroko rozumianego budownictwa muszą się dostosować do nowych warunków prawnych.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011/UE z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG określa również podstawowe obowiązki producentów wyrobów budowlanych, do których należy:

 • sporządzenie i dostarczenie deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,
 • umieszczenie na wyrobie oznakowania CE,
 • sporządzenie i przechowywanie przez 10 lat dokumentacji technicznej opisującej wszystkie istotne elementy związane z wymaganym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
 • zapewnienie, iż wyrobowi towarzyszą instrukcje obsługi i informacje na temat bezpieczeństwa – w naszym przypadku w języku polskim,
 • współpraca z organami nadzoru nad rynkiem w zakresie udostępniania posiadanej dokumentacji technicznej.
   

Indywidualną decyzją producenta wyrobu budowlanego jest stwierdzenie zgodności wyrobu z zakresem przedmiotowym danej normy zharmonizowanej.

Szerzej treść nowego Rozporządzenia UE nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych będzie omawiana podczas szkoleń, które ŁOIIB planuje organizować dla naszych członków.

 
Stanowisko PIIB
5 lipca 2013 r.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, które stanowi załącznik do uchwały nr 30/13 XII Krajowego Zjazdu PIIB z 29 czerwca 2013 r. 

Stanowisko PIIB w sprawie projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

 
Stanowisko ŁPSZZP w sprawie deregulacji zawodu urbanisty
5 lipca 2013 r.

W związku ze sporządzonym w dniu 13 czerwca 2013 r. projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych, w którym zaproponowano zniesienie samorządu zawodowego urbanistów, co jest równoznaczne z dereglamentacją tego zawodu, przedstawiciele Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego podczas spotkania w dniu 25 czerwca 2013 r.  opracowali wspólne stanowisko w tej sprawie, które zostało przyjęte jednogłośnie.

Stanowisko Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie deregulacji zawodu urbanisty

 
Oferta dla seniorów (60+)
19 kwietnia 2013 r.

Informujemy, że w stworzony został w Łodzi nowy portal internetowy z informacjami o różnych działaniach na terenie miasta kierowanych do grupy wiekowej 60+, który dostępny jest pod adresem www.seniorzy.uml.lodz.pl. Znajdą tu Państwo m.in.:

 

Więcej informacji oraz aktualną ofertę znajdą Państwo na stronie www.seniorzy.uml.lodz.pl lub kontaktując się z Zespołem ds. Seniorów przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47, pok. 22, 91-066 Łódź, tel. (+48) 42 638 47 30, e-mail: seniorzy@uml.lodz.pl

 
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego w ŁOIIB
23 kwietnia 2013 r.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oferuje członkom:

 • Dofinansowanie udziału w konferencjach, szkoleniach oraz kursach
  Zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady nr 2666/III z dnia 14 marca 2013 r. członek ŁOIIB ma możliwość otrzymania dofinansowania udziału w konferencjach, seminariach naukowo-technicznych, szkoleniach oraz kursach językowych z technicznymi elementami języka branżowego. 
 • Dofinansowanie zakupu publikacji o charakterze naukowo-technicznym
  Zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady nr 2670/III z dnia 14 marca 2013 r. członek ŁOIIB ma możliwość otrzymania raz na dwa lata dofinansowanie zakupu publikacji w postaci książek, poradników, norm i tablic o charakterze naukowo-technicznym związanych bezpośrednio z budownictwem i wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa.
 
Dostęp on-line do Polskich Norm
2 sierpnia 2012 r.

Informujemy, że został uruchomiony dostęp on-line do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN) określonych przez wyróżniki ICS 91 Budownictwo i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane).

Dostęp do norm jest możliwy po zalogowaniu się do portalu członkowskiego PIIB (tutaj).

Członkowie izby, którzy dotychczas nie aktywowali swojego konta mogą tego dokonać za pomocą loginu i tymczasowego hasła przesłanego indywidualnie wraz z drukami opłat. Aktywacja konta, oprócz podania dostarczonego hasła tymczasowego, wymagać będzie weryfikacji na podstawie numeru PESEL oraz adresu e-mail członka.

Czytaj dalej…
 
Utrzymanie obiektów budowlanych - działania praktyczne
27 czerwca 2012 r.

Ponieważ zagadnienie okresowych kontroli obiektów budowlanych nie doczekało się jak dotąd opracowania jednolitych zasad ich przeprowadzania, każda publikacja lub inna inicjatywa dotycząca tego tematu spotyka się z dużym zainteresowaniem w środowisku.

W "Kwartalniku Łódzkim" nr III/2011 (31) i nr IV/2011 (32) został opublikowany artykuł pt. Utrzymanie obiektów budowlanych - wybrane zagadnienia prawne, a w ostatnim numerze – Utrzymanie obiektów budowlanych zgodnie z zasadami Prawa budowlanego - działania praktyczne , który prezentujemy w załączeniu. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba zaproponowania możliwie pełnego co do zakresu i sprawdzonego w praktyce sposobu prowadzenia kontroli okresowych na przykładzie obiektów wielkopowierzchniowych.

czytaj dalej

 
Zamieszczanie ogłoszeń firm z branży budowlanej
19 października 2011 r.

Informujemy, że na stronie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej uruchomiono moduł internetowy umożliwiajacy zamieszczanie ogłoszeń handlowych firm z branży budowlanej. Moduł zlokalizowany jest na stronie ŁIPH pod adresem: www.izba.lodz.pl, na podstronie Łódzkiego Klastra Budowlanego - Twój Dom (prawa dolna zakładka). Zamieszczanie ogłoszeń jest całkowicie bezpłatne.

Poniżej krótka instrukcja korzystania z modułu.

Czytaj dalej…
 
Elektroniczne zaświadczenia
30 listopada 2010 r.

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych znajduje się w portalu internetowym PIIB. Na stronie internetowej Łódzkiej OIIB w zakładce Sprawy członkowskie -> Elektroniczne zaświadczenia  zamieszczony został link bezpośrednio kierujący do ww. instrukcji.
Dla wyjaśnienia informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • informatyczny nośnik danych –  to m.in. urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej (Art. 3 p. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne),
 • dokument elektroniczny – stanowi odrębną całość znaczeniową, zawierającą zbiór danych w określonej strukturze wewnętrznej, który został zapisany na informatycznym nośniku danych  (Art. 3 p. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Zaświadczenia o przynależności do PIIB wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu cyfrowego (Art. 217 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego). Tylko zaświadczenie w tej formie nosi charakter dokumentu.
Zaświadczenie zawiera w swej treści unikalny kod weryfikacyjny, co pozwala na stronie internetowej PIIB (www.piib.org.pl) jednoznacznie sprawdzić prawdziwość  tego dokumentu.

 

UWAGA!
W przypadku problemów związanych z pobieraniem zaświadczenia bądź procesem logowania lub aktywacji konta prosimy o telefoniczny kontakt z biurem ŁOIIB.

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 188 - 198 z 202