Harmonogram szkoleń

18.02.2020

15.00-19.15
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Inteligencja emocjonalna w życiu i w biznesie

mgr Grzegorz Tomaszewski

19.02.2020

10.00-14.15

Centrum Kształcenia Zawodowego,

ul. Czapliniecka 96,  Bełchatów

Instalacje fotowoltaiczne

mgr inż. Jacek Fidala

25.02.2020

12.15-19.30

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Konstrukcyjne warstwy asfaltowe i betonowe nawierzchni drogowych – katalogi typowych konstrukcji, przepisy techniczne i wymagane charakterystyki podstawowe, wbudowywanie i odbiór (aktualne przepisy GDDKiA)

mgr inż. Maria Bogacka

25.02.2020

10.00-11.45

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6

Omówienie procedury formalnej przy składaniu wniosków o pozwolenie na użytkowanie wraz z załącznikami niezbędnymi do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Praktyczne aspekty przeprowadzania procedury pozwolenia na użytkowanie

Justyna Jabłońska - radca prawny z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi

26.02.2020

16.00-19.00

Rzgów, ul. Słowicza 1
Wyjazd techniczny do laboratorium drogowego w Rzgowie

3.03.2020

15.00-18.30
Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

dr inż. Piotr Wojewódzki

4.03.2020

10.00-14.15

Centrum Kształcenia Zawodowego,

ul. Czapliniecka 96,  Bełchatów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - interpretacja zapisów – część II

arch. Łukasz Woźniak

Z przyczyn niezależnych od Izby szkolenie zostaje odwołane

11.03.2020

16.00-17.45

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Omówienie procedury formalnej przy składaniu wniosków o pozwolenie na użytkowanie wraz z załącznikami niezbędnymi do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Praktyczne aspekty przeprowadzania procedury pozwolenia na użytkowanie

Justyna Jabłońska radca prawny

18.03.2020

16.00-19.15

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Elastyczne wyroby wodochronne - zastosowanie, główne problemy

mgr inż. Krzysztof Patoka

24.03.2020

16.30-18.15

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa

Maria Tomaszewska – Pestka z firmy Ergo Hestia

25.03.2020

10.00-11.45

Starostwo Powiatowe w Sieradzu,

Plac Wojewódzki 3

Omówienie procedury formalnej przy składaniu wniosków o pozwolenie na użytkowanie wraz z załącznikami niezbędnymi do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Praktyczne aspekty przeprowadzania procedury pozwolenia na użytkowanie

Justyna Jabłońska radca prawny

31.03.2020

15.00-17.00

Łódź

Wyjście techniczne na teren budowy inwestycji Politechniki Łódzkiej - Alchemium – nowoczesnego gmachu konferencyjno - dydaktyczno - laboratoryjnego dla Wydziału Chemicznego

mgr inż. Przemysław Solarek – Koordynator inspektorów

3.04.2020

13.00-15.15

Starostwo Powiatowe w Kutnie,

ul. Tadeusza Kościuszki 16

Oddawanie obiektów do użytkowania. Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

mgr inż. Maciej Książek

8.04.2020

13.00-19.30

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego na podstawie ustawy Prawo budowlane. Wybrane zagadnienia.

mgr inż. Tomasz Radziewski

21.04.2020

13.45-15.45

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Technologia pianobetonów w budownictwie

mgr inż. Ryszard Perz

21.04.2020

16.00-18.00

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Nowoczesne systemy stropowe sprężone

mgr inż. arch. Przemysław Deryło z firmy RECTOR

22.04.2020

16.00-19.00

Łódź, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39

Nowoczesne technologie w budownictwie komunikacyjnym i hydrotechnicznym

Remigiusz Duszyński z firmy MACCAFERRI POLSKA Sp. z o.o.

24.04.2020

9.30-16.00

Starostwo Powiatowe w Sieradzu,

Plac Wojewódzki 3

Kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego obiektów budowlanych na podstawie ustawy Prawo budowlane. Obowiązki osoby dokonującej kontroli oraz właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Książka obiektu budowlanego w praktyce

mgr inż. Tomasz Radziewski

 

Zachęcamy do zapoznawania się z ofertą szkoleniową zamieszczaną na naszej stronie internetowej www.loiib.pl i w Portalu członkowskim ŁOIIB http://portal.loiib.pl, która jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Informacje o planowanych na bieżąco nowych szkoleniach rozsyłane są także mailem do członków Izby. Zachęcamy Państwa do podawania i aktualizowania adresów mailowych, co umożliwi otrzymywanie aktualnych informacji o wszystkich planowanych szkoleniach.

Udział w szkoleniach  stacjonarnych organizowanych przez ŁOIIB jest bezpłatny dla członków Izby, studentów oraz osób zaproszonych. Osoby, które nie są członkami Izby mogą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych za odpłatnością 70 zł brutto. Pierwszeństwo zapisów na szkolenia stacjonarne i wyjazdowe mają członkowie Izby. W przypadku szkoleń wyjazdowych odpłatność dla członka ŁOIIB wynosi 50% kalkulowanych kosztów wyjazdu, a dla pozostałych osób 100% kosztów wyjazdów. Izba organizuje też kursy z zakresu oprogramowania prowadzone przez podmiot zewnętrzny. Koszt udziału w tego rodzaju szkoleniu dla członka Izby wynosi 50% kosztów kursu, dla pozostałych osób niebędących członkami ŁOIIB obowiązuje pełna odpłatność.

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków ŁOIIB, zatwierdzonym uchwałą Rady ŁOIIB nr 30/R/15 z 10 grudnia 2015 r., Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oferuje członkom:

  • Dofinansowanie udziału w konferencjach, seminariach naukowo-technicznych, szkoleniach, szkoleniach wyjazdowych oraz kursach językowych z technicznymi elementami języka branżowego.
  • Dofinansowanie zakupu publikacji o charakterze naukowo-technicznym.
  • Dofinansowanie zakupu programu komputerowego.

 

POBIERZ Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego dla członków Łódzkiej OIIB wraz z WNIOSKIEM o dofinansowanie