Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...08:56

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
3 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 437

wczoraj: 889

wszystkie: 4494005
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Kalendarz ŁOIIB

W kalendarzach ŁOIIB dotychczas opublikowaliśmy: 

 

Rok 2005:

 • Ustawę z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity).
 • Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Kodeks Etyczny.

 

Rok 2006:

 • Ustawę z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 • Ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

 

Rok 2007:

 • Ustawę z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 

Rok 2008:

 • Ustawę z 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (część I zawierającą działy I, II i III).

 

Rok 2009:

 • Ustawę z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane.
 • Ustawę z 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (część II zawierającą dział IV i dział V).

 

Rok 2010:

 • Ustawę z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy – Prawo budowlane.
 • Ustawę z 8 października 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane.
 • Ustawę z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (część III zawierającą dział VI).

 

Rok 2011

 

Rok 2012


Rok 2013

 

Rok 2014

 

Rok 2015


Rok 2016


Rok 2017
 
Rok 2018
 
Rok 2019

 

Zawartość „Wkładek technicznych” jest dostępna w Portalu członkowskim.