Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 4 kwietnia 2020 r.4 kwietnia 2020 r. Godzina...13:36

Wacława, Izydora
  jutro: Wincentego, Ireny

Statystyka

W tej chwili mamy
1 odwiedzającego.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 484

wczoraj: 829

wszystkie: 3951493
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Uprawnienia budowlane

ZMIANA TERMINU EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE!

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju egzamin w sesji wiosennej (który miał się odbyć 22 maja 2020 r.) został przesunięty. Przewidywane nowe terminy egzaminów pisemnych tegorocznych sesji to: 

 
• 4 września 2020 r. (XXXV sesja – wiosenna) oraz  
• 4 grudnia 2020 r. (XXXVI sesja – jesienna).
 

Informujemy, że od 7 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831). Z tekstem rozporządzenia można się zapoznać -> tutaj.

 

Zmiana zasad dokumentowania praktyki zawodowej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) od dnia 25 września 2014 r. obowiązuje nowy sposób dokumentowania praktyki zawodowej koniecznej dla ubiegania się o uprawnienia budowlane.

Zgodnie z § 3 ust. 7 ww. rozporządzenia dokumentem potwierdzającym odbycie:

  1. praktyki, o której mowa w przepisach ustawy Prawo budowlane, jest oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wystawione przez osobę kierującą praktyką, do którego jednym z załączników jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej;
  2. praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia odbycie praktyki za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Dokument, o którym mowa wyżej powinien zawierać:

  1. wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz z określeniem: rodzaju, przeznaczenia i konstrukcji danego obiektu oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe danego obiektu, a także lokalizację inwestycji i nazwę inwestora;
  2. potwierdzenie okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki;
  3. ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka. 

 

Praktyka zawodowa odbywana do dnia 24 września 2014 r. włącznie powinna być dokumentowana w książce praktyki zawodowej wg przepisów dotychczasowych.

 

 

Informacja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje o rozpoczęciu postępowania w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

 

Termin egzaminu pisemnego XXXV sesji na uprawnienia budowlane
wyznaczony został na dzień
 
22 maja 2020 r. (piątek)

 

  1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych oraz pozostałe dokumenty należy składać w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi przy ul. Północnej 39, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach 1100-1700 w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 r. (piątek)

  2. Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w celu ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych należy złożyć w biurze Izby (pok. 15) następujące wszystkie wymienione poniżej dokumenty:

a. wniosek o nadanie uprawnień (do pobrania)

b. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

c. suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał, odpis notarialny lub kopia poświadczona przez uczelnię, która wydała suplement – złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi),

d. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz z załącznikami (wzór w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. ) lub zarejestrowaną i opieczętowaną przez właściwy organ książkę praktyki zawodowej, lub zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (dotyczy praktyki odbywanej za granicą lub praktyki sprzed 1 stycznia 1995 r. – wzór do pobrania),

e. w przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z izbą,

f. dowód uiszczenia I raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, tj. opłaty za kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej,

g. formularz osobowy,

h. życiorys zawodowy,

i. kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową, wraz z kopią zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa - nie jest wymagane notarialne potwierdzenie,

j. kserokopie dokumentów potwierdzających  zatrudnienie lub charakter umów, na podstawie których odbywana była praktyka zawodowa (oryginały dokumentów do wglądu),

k. w przypadku posiadania już własnych uprawnień budowlanych - ich kopie.

  3. Druki wniosków o nadanie uprawnień budowlanych i formularza osobowego są dostępne w siedzibie ŁOIIB w pok. 15 oraz na stronie internetowej poniżej (w formacie PDF). Wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej wraz z załącznikami (stosowany dla praktyki odbywanej po 25 września 2014 r.) stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).

  4. Na podstawie uchwały nr 24/R/14 Krajowej Rady PIIB z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne wynosi:

  • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi: 

a. z tytułu kwalifikowania 800 zł,

b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 zł,

  c. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 zł.

 

  • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

 

a. z tytułu kwalifikowania 1100 zł,
b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100 zł,
c. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł.

 

Opłatę należy wnosić na rachunek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 91-425 Łódź, ul. Północna 39, w PKO BP SA, nr rachunku: 81 1440 1231 0000 0000 0222 7622, zaznaczając tytuł wpłaty: "Imię i nazwisko - opłata za egzamin - maj 2020 r. - I rata".

 

  5. Osoby, które uzyskały negatywny wynik egzaminu lub były nieobecne, składają wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2020 r. (piątek), załączając formularz osobowy oraz kopię decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych lub decyzji o odmowie dopuszczenia do części ustnej egzaminu (jeśli została wydana). 

Dodatkowe informacje

 

Wzory dokumentów


 

Dokumenty w formacie Adobe PDF.
Jeśli nie możesz odczytać pobierz i zainstaluj Adobe Reader Pobierz Adobe Reader

 
Zobacz też…