Łódź

Klub ŁOIIB

Zapraszamy naszych członków do korzystania z uruchomionego w siedzibie Izby Klubu. Można tu poczytać prasę branżową, napić się kawy, spotkać w sprawach zawodowych lub prywatnych. Serdecznie zapraszamy!
 
 

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Środa, 21 października 2020 r.21 października 2020 r. Godzina...11:48

Urszuli, Hilarego
  jutro: Halki, Korduli

Statystyka

W tej chwili mamy
14 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 466

wczoraj: 939

wszystkie: 4139312
(od 20 kwietnia 2004 r.)
Uprawnienia budowlane

ZMIANA TERMINU EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE!

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju egzamin w sesji wiosennej (który miał się odbyć 22 maja 2020 r.) został przesunięty. Przewidywane nowe terminy egzaminów pisemnych tegorocznych sesji to: 

 
• 4 września 2020 r. (XXXV sesja – wiosenna) oraz  
• 4 grudnia 2020 r. (XXXVI sesja – jesienna).
 

Informujemy, że od 7 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831). Z tekstem rozporządzenia można się zapoznać -> tutaj.

 

Zmiana zasad dokumentowania praktyki zawodowej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) od dnia 25 września 2014 r. obowiązuje nowy sposób dokumentowania praktyki zawodowej koniecznej dla ubiegania się o uprawnienia budowlane.

Zgodnie z § 3 ust. 7 ww. rozporządzenia dokumentem potwierdzającym odbycie:

  1. praktyki, o której mowa w przepisach ustawy Prawo budowlane, jest oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wystawione przez osobę kierującą praktyką, do którego jednym z załączników jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej;
  2. praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia odbycie praktyki za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Dokument, o którym mowa wyżej powinien zawierać:

  1. wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz z określeniem: rodzaju, przeznaczenia i konstrukcji danego obiektu oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe danego obiektu, a także lokalizację inwestycji i nazwę inwestora;
  2. potwierdzenie okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki;
  3. ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka. 

 

Praktyka zawodowa odbywana do dnia 24 września 2014 r. włącznie powinna być dokumentowana w książce praktyki zawodowej wg przepisów dotychczasowych.

 

 

Informacja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje o rozpoczęciu postępowania w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

Termin egzaminu pisemnego XXXVI sesji na uprawnienia budowlane
wyznaczony został na dzień
  4 grudnia 2020 r. (piątek)

 

1. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych wraz z pozostałymi dokumentami będzie można składać w terminie od 8 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. (termin ostateczny) w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi przy ul. Północnej 39, pok. 15.
Czytaj dalej…
 

Dodatkowe informacje

 

Wzory dokumentów


 

Dokumenty w formacie Adobe PDF.
Jeśli nie możesz odczytać pobierz i zainstaluj Adobe Reader Pobierz Adobe Reader

 
Zobacz też…