Łódź

Wyszukiwarka


Aby sprawdzić numery kont, ważność zaświadczenia lub wydrukować blankiety opłat kliknij tutaj.


Linki


Dzisiaj

Sobota, 23 października 2021 r.23 października 2021 r. Godzina...09:52

Marleny, Seweryna
  jutro: Rafała, Marcina

Statystyka

W tej chwili mamy
3 odwiedzających.

Liczba odsłon:

dzisiaj: 508

wczoraj: 889

wszystkie: 4494076
(od 20 kwietnia 2004 r.)
W sprawie zasad sporządzania projektu budowlanego
Polska Izba Inżynierów Budownictwa, dbając o jakość pracy swoich członków oraz w trosce o właściwe stosowanie przepisów powszechnie obowiązujących, wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w zakresie sporządzania projektu budowlanego dołączanego do wniosku o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jedno- lub wielorodzinnego na zasadach obowiązujących od 19 września 2020 r.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy przy sporządzaniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, niezbędny jest udział osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnych i instalacyjnych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2-4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), czy też wystarczający jest udział jednej osoby, np. posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej (lub innej), jak próbowano interpretować te przepisy.

PIIB wyraziła przekonanie, że udział wszystkich osób z ww. uprawnieniami jest niezbędny z uwagi na szereg zagadnień objętych tym zakresem uprawnień, które stanowią obowiązkowy element poszczególnych części projektu budowlanego załączanego do wniosku o pozwolenie na budowę takiego budynku. Gdyby przyjąć inne założenie, polegające na tym, że do opracowania ww. projektu wystarczający byłby udział wyłącznie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w jednej specjalności, np. architektonicznej, to konsekwencją takiego podejścia byłoby: przekroczenie zakresu uprawnień budowlanych przy projektowaniu elementów składających się na projekt w zakresie wykraczającym poza posiadane uprawnienia budowlane, jak i brak możliwości wyegzekwowania odpowiedzialności zawodowej za ewentualne błędy projektowe popełnione przez tę osobę.

Powyższą interpretację PIIB potwierdziło Ministerstwo, pisząc m.in.:
(…) nieprawidłowe jest stwierdzenie jakoby w przypadku każdego zamierzenia budowlanego obejmującego budynek mieszkalny, przy sporządzaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, wystarczający był udział wyłącznie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w jednej specjalności.
(…) ani przepisy ustawy Pb, ani przepisy rozporządzenia o projekcie nie wskazują, że projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, w przypadku każdego zamierzenia budowlanego obejmującego budynek, może być sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia w jednej specjalności.

Zachęcamy do lektury treści odpowiedzi Ministerstwa TUTAJ.