Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 

NACZELNIKA
W WYDZIALE INWESTYCJI I FUNDUSZY

 

Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Pabianicach

 

Niezbędne wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończony 18 rok życia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wykształcenie:

 • wyższe budowlane

 

Doświadczenie zawodowe:

Pięć lat pracy zawodowej, w tym przynajmniej:

 • 2 lata na stanowiskach urzędniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego lub w służbie cywilnej, lub w służbie zagranicznej, lub w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych lub obsługi, lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,
 • doświadczenie w kierowaniu personelem.

 

Uprawnienia:

 • konieczne: uprawnienia budowlane wydane na podstawie rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 86, poz. 578) lub uprawnienia wydane wcześniej zgodnie postanowieniami z art. 104 Prawa budowlanego,
 • pożądane: przynależność do właściwej izby zawodowej,
 • kosztorysowanie robót budowlanych,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • certyfikat języka angielskiego i/lub niemieckiego

 

Wymagana wiedza specjalistyczna:

dobra znajomość następujących przepisów prawa:

 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzonej polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1568)
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.).

 

Znajomość:

 • Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015,
 • programów operacyjnych na lata 2007-2013,
 • ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), szczególnie jeśli chodzi o sprawy funduszy ochrony środowiska,
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
 • procesów inwestycyjnych i remontowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • życiorys (szczegółowe CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej),
 • list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz personalny.

 

Oferta kandydata powinna ponadto zawierać:

 • kopię dyplomu ukończenia uczelni,
 • kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
 • dokumenty na potwierdzenie nieposzlakowanej opinii (np. świadectwa i opinie z poprzednich miejsc pracy, a także opinie z aktualnego miejsca pracy, opinie z organizacji, do których kandydat należy itp.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)

 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2007 r. listownie lub osobiście w Biurze Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek A, I piętro, pokój nr 28, z dopiskiem na kopercie „Nabór Nr 5/07”.

 

Inne informacje:

Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Somorowski – Inspektor w Biurze Zarządu Powiatu, tel. (042) 213 –01 –00 wew. 107. e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Szczegóły ogłoszenia na stronie www.powiat.pabianice.bip.info.pl

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.