Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw: planowania i przygotowywania pod względem merytorycznym zadań remontowych i inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi 

 

LICZBA STANOWISK PRACY: 1

WYMIAR ETATU: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łódź, ul. Pienista 71
ADRES URZĘDU: Łódź, ul. Lutomierska 108/112 


WARUNKI PRACY

praca biurowa, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, praca poza siedzibą urzędu, praca na I piętrze, wyjazdy służbowe, praca w terenie, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych

 

ZAKRES ZADAŃ

- wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) w ramach prowadzonych zadań remontowo-inwestycyjnych, tj. nadzór nad wykonawcami robót w zakresie prowadzenia robót instalacyjnych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, opracowaną dokumentacją projektową i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, warunkami zawartych umów;

- opracowywanie dokumentów formalno-prawnych celem usuwania bieżących awarii instalacji sanitarnych. Opracowywanie w tym zakresie projektów i dokumentacji kosztorysowej z użyciem programu do kosztorysowania, wniosków i umów z wyłączenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- dokonywanie ocen stanów technicznych instalacji obiektów (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) oraz typowanie robót do wykonania celem doprowadzenia tej instalacji do odpowiedniej sprawności technicznej;

- opracowywanie (sporządzanie) dokumentacji do przetargu w zakresie wniosków rozpoczynających postępowanie przetargowe (z ustawy Prawo Zamówień Publicznych), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie posiadanych uprawnień; sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę wykonanej przez projektantów (na podstawie zawartej umowy) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i wiedzy technicznej pod kątem zgodności jej wykonania z protokołami typowania robót i założeniami zamawiającego (warunkami zawartej umowy) i przepisami prawa budowlanego;

- opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań nie wymagających pozwolenia na budowę w zakresie typowania robót budowlanych do wykonania, wykonania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie posiadanej wiedzy i uprawnień budowlanych przy wykorzystaniu programu do kosztorysowania;

- współudział w dokonywaniu rozliczeń finansowych realizowanych zadań remontowo-inwestycyjnych, tj. zgodności poniesionych kosztów w stosunku do założeń planu finansowego, programu użytkowego i zawartej umowy;

- współudział w opracowywaniu wieloletnich i rocznych planów inwestycyjno-remontowych, celem utrzymania obiektów w odpowiedniej sprawności technicznej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

Wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

uprawnienia budowlane w specjalności instalacje sanitarne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nadzory, oceny stanów technicznych, instalacji);umiejętność w podejmowaniu decyzji zgodnych z prawem budowlanym przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie;

umiejętność dokonywania ocen technicznych obiektów

posiadanie obywatelstwa polskiego

korzystanie z pełni praw publicznych

nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze na podobnych stanowisku pracy

umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym do kosztorysowania

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 06 sierpnia 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 31308" 


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe: 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (np. dres e-mail, nr telefonu, zdjęcie) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone, jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

- wynagrodzenie: 1,8676 mnożnika kwoty bazowej + wysługa lat tj. 3 499,58 zł brutto + wysługa lat,

- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,

- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,

- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,

- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),

- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,

- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,

- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,

- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.