Ogród Botaniczny
ul. Krzemieniecka 36/38, 94-303 Łódź

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

SPECJALISTA DS. INWESTYCJI

 

Wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)

Wykształcenie: wyższe techniczne ogólnobudowlane

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • przygotowanie do realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych,
 • nadzór nad prowadzonymi inwestycjami, remontami i konserwacją obiektów budowlanych,
 • opracowywanie sprawozdawczości z działalności inwestycyjnej,
 • współpraca przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • opracowywanie planów inwestycyjnych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ogrodu,
 • przygotowywanie rozliczeń finansowych przyznanych dotacji,
 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków, budowli i elementów małej architektury zgodnie z prawem budowlanym,
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji technicznej i z postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • sprawdzanie przedmiarów i kosztorysów ofertowych i powykonawczych,
 • przeprowadzane przeglądów technicznych i gwarancyjnych w zakresie realizowanych inwestycji,
 • archiwizowanie dokumentacji inwestycyjnej

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji budowlano-inżynierskich,
 • posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na wysokości

 

Wymagania niezbędne:

 • minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet biurowy MS Office, program kosztorysowy NORMA,
 • przynależności do Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w terenie,
 • umiejętność pracy w zespole i doświadczenie w kontaktach międzyludzkich,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • rzetelność i dokładność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające uzyskany poziom wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata określonych wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze, niezbędnych i dodatkowych, w tym oświadczenie pobierz tutaj,
 • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • opinie o pracowniku bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeśli kandydat takie posiada)

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ogrodu Botanicznego, Łódź ul. Retkińska 39 pokój 228 (sekretariat) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji”

do dnia 31 marca 2008 roku do godz.10.00

Dokumenty, które wpłyną do Ogrodu Botanicznego po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.