Zarząd Dróg i Transportu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

podinspektor lub inspektor

ds. utrzymania obiektów inżynierskich

(stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata)

 

 

Liczba etatów: 1 etat
Wymiar etatu: 1,00 etat
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę
 
Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, kierunek: budownictwo, specjalności: inżynieria lądowa, drogi i mosty,
 • odpowiedni staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora minimum 2-letni staż pracy dla osób z wykształceniem średnim, dla osób z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany; w przypadku stanowiska inspektora: minimum 2-letni staż pracy dla osób z wyższym wykształceniem i 4-letni dla osób z wykształceniem średnim,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • dobra znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, ustawy o drogach publicznych oraz pozostałych aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków.

 

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej,
 • doświadczenie zawodowe związane z robotami w zakresie obiektów inżynierskich, konstrukcji lub budowy dróg,
 • doświadczenie w pracy związanej z administracją i zarządzaniem drogami,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego,
 • znajomość topografii miasta,
 • umiejętność sporządzania analiz i sprawozdań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • dyspozycyjność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kontrola stanu obiektów i urządzeń inżynierskich w drogach publicznych,
 • planowanie, zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie spraw dotyczących ochrony i utrzymania obiektów inżynierskich, tj. mostów, wiaduktów, przepustów, przejść podziemnych i nadziemnych oraz urządzeń niezbędnych do funkcjonowania tych obiektów w ciągach dróg publicznych, w drogach gminnych w zakresie konserwacji, napraw bieżących, remontów utrzymaniowych,
 • współudział: w prowadzeniu spraw związanych z wprowadzaniem ograniczeń bądź zamykaniem dróg dla ruchu oraz wyznaczaniem objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla osób lub mienia, w opracowywaniu dokumentacji przetargowej w zakresie kompetencji Wydziału,
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach technicznych związanych z prowadzonymi robotami konstrukcyjnymi i drogowymi w pasach drogowych w obrębie obiektów inżynierskich,
 • prowadzenie spraw w zakresie opiniowania i uzgadniania technologii wykonania robót w obrębie obiektów inżynierskich,
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w zakresie obiektów inżynierskich,
 • nadzorowanie i potwierdzanie obmiarów i rozliczeń wykonania robót w odniesieniu do zadań utrzymaniowych realizowanych przez jednostki wykonawcze,
 • podejmowanie działań zapobiegających niekorzystnym zmianom środowiska mogącym powstać lub powstawać w następstwie utrzymania dróg,
 • wnioskowanie zadań do planu inwestycyjnego Zarządu Dróg i Transportu.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty),
 • odpis lub kserokopia dokumentów potwierdzających uzyskany poziom wykształcenia (dyplomy, certyfikaty) oraz staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu (do godziny 16.00), drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wyłącznie w przypadku posiadania przez kandydata uprawnień do bezpiecznego podpisu elektronicznego lub pocztą na adres siedziby: Zarząd Dróg i Transportu, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania obiektów inżynierskich" w terminie do 16 maja 2008 r.

 

Kontakt:

tel. 042 638 49 35 lub na stronie www.zdit.lodz.pl, bip.zdit.uml.lodz.pl/

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.