Zarząd Dróg i Transportu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

referent, podinspektor lub inspektor
ds. ochrony pasa drogowego
po planowanych i awaryjnych robotach

(stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata)

 

Liczba etatów: 2 etaty

Wymiar etatu: 1,00 etatu

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunek: budownictwo (preferowane drogownictwo),
 • odpowiedni staż pracy: w przypadku stanowiska referenta dla osób z wykształceniem średnim staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska podinspektora minimum 2-letni staż pracy dla osób z wykształceniem średnim, dla osób z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora minimum 2 lata dla osób z wyższym wykształceniem i 4 lata dla osób z wykształceniem średnim,
 • znajomość aplikacji MS Office,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o drogach publicznych,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i podejmowania trafnych decyzji,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

 

Wymagania dodatkowe:

 • rzetelność i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  w specjalności drogowej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w oparciu o przyjęte wnioski dla robót planowych i awarii oraz urządzeń,
 • sprawdzanie kompletności i poprawności składanych wniosków na zajęcie pasa drogowego dla robót planowych i awaryjnych oraz urządzeń,
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących przedłużenia terminu oraz wszelkich zmian zgłoszonych zajęć pasa drogowego,
 • koordynowanie robót w pasach drogowych,
 • sprawdzanie kompletności i poprawności składanych przez wykonawców dokumentów odbiorowych, np.: prób zagęszczenia, atestów na wbudowane materiały, oświadczeń ii innych wymaganych załączników,
 • przekazanie terenu wykonawcom robót oraz protokólarny jego odbiór, po zakończeniu prac,
 • kontrola w terenie oraz naliczanie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma i interpelacje w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział,
 • opiniowanie materiałów do rocznych harmonogramów robót planowanych.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty),
 • odpis lub kserokopia dokumentów potwierdzających uzyskany poziom wykształcenia (dyplomy, certyfikaty) oraz staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl/),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl/).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu (do godziny 16.00), drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wyłącznie w przypadku posiadania przez kandydata uprawnień do bezpiecznego podpisu elektronicznego lub pocztą na adres siedziby:

Zarząd Dróg i Transportu,
90-447 Łódź ul. Piotrkowska 175

z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony pasa drogowego" w terminie do 16 czerwca 2008 r.
Kontakt: tel. 042 638 49 35 lub na stronach: www.zdit.uml.lodz.pl/, http://bip.zdit.uml.lodz.pl/

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.