Zarząd Dróg i Transportu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

podinspektor lub inspektor ds. ochrony pasa drogowego
po planowych i awaryjnych robotach

w Wydziale Ochrony Pasa Drogowego

(stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata)

 

 

Liczba etatów: 2 etaty

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

 Do naboru może przystąpić osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,
 • ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku budownictwo (preferowane drogownictwo),
 • odpowiedni staż pracy: na stanowisko podinspektora dla osób z wykształceniem średnim staż pracy wynosi minimum 2 lata, z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, na stanowisko inspektora dla osób z wykształceniem średnim staż pracy wynosi minimum 4 lata, dla osób z wykształceniem wyższym staż pracy wynosi minimum 2 lata,
 • dobra znajomość ustaw: o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • komunikatywność, dyspozycyjność.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • rzetelność i dokładność,
 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej,
 • prawo jazdy kategorii B.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w oparciu o przyjęte wnioski dla robót planowych, awarii oraz urządzeń,
 • sprawdzanie kompletności i poprawności składanych wniosków na zajęcie pasa drogowego dla robót planowych i awaryjnych oraz urządzeń,
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących przedłużenia terminu oraz wszelkich zmian zgłaszanych zajęć pasa drogowego,
 • koordynowanie robót w pasach drogowych,
 • sprawdzanie kompletności i poprawności składanych przez wykonawców dokumentów odbiorowych, np.: prób zagęszczenia, atestów na wbudowane materiały, oświadczeń i innych wymaganych załączników,
 • przekazanie terenu wykonawcom robót oraz protokólarny jego odbiór po zakończeniu prac,
 • kontrola w terenie oraz naliczanie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma i interpelacje w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział,
 • opiniowanie materiałów do rocznych harmonogramów robót planowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty),
 • odpis lub kserokopia dokumentów potwierdzających uzyskany poziom wykształcenia (dyplomy, certyfikaty) oraz staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w sekretariacie Zarządu Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175 pok. 420 (do godziny 16.00), drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przypadku posiadania przez kandydata uprawnień do bezpiecznego podpisu elektronicznego lub przesyłać pocztą na adres siedziby: Zarząd Dróg i Transportu, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony pasa drogowego po planowych i awaryjnych robotach drogowych w Wydziale Ochrony Pasa Drogowego” w terminie do 11 sierpnia 2008 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu www.zdit.uml.lodz.pl w zakładce PRACA w ZDiT lub pod numerami tel.: 042 638 49 92, 042 638 49 29.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.