Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Nowe Miasto", ul. Piotrkowska 17 ogłasza nabór na stanowisko

 

administratora ds. obsługi technicznej nieruchomości

 

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • ustalanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych,

 • dokonywanie okresowych kontroli technicznych budynków,

 • kosztorysowanie robót budowlanych, dokonywanie przedmiarów,

 • sporządzanie protokołów technicznych zasiedlania lokali mieszkalnych i użytkowych,

 • prowadzenie korespondencji w zakresie problematyki technicznej,

 • dokonywanie wizji w terenie,

 • udział w komisjach przetargowych w zakresie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, prace projektowe i zlecania robót na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,

 • ocena stanu technicznego lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym kwalifikowanie do wymiany stolarki okiennej, pieców i innych urządzeń,

 • sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw technicznych,

 • pełnienie dyżurów pod telefonem domowym w dni wolne od pracy.

 

Wymagania niezbędne (konieczne) warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie wykształcenia wyższego budowlanego lub średniego budowlanego,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (konstrukcyjne lub architektoniczne),

 • przynależność do Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 • wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zwartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność kosztorysowania robót,

 • dobra znajomość programów do kosztorysowania,

 • umiejętność dokonywania oceny technicznej budynków i lokali,

 • umiejętność planowania i organizacji pracy,

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

 • rzetelność i dokładność,

 • dyspozycyjność,

 • mile widziane doświadczenie w pracy związanej z administrowaniem nieruchomości.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae (życiorys),

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji,

 • kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,

 • kserokopia uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (konstrukcyjnych lub architektonicznych),

 • kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 • kserokopia dowodu osobistego,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii (jeżeli kandydat takie posiada).

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Nowe Miasto” (ul. Piotrkowska 17, I piętro, pokój 2) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko administratora ds. obsługi technicznej nieruchomości” w terminie do dnia 26 lutego 2009 r. (do godziny 15.15).

 

Dokumenty aplikacyjne złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane i będą podlegały zwrotowi.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.