Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice ogłasza nabór na wolne stanowisko

 

 podinspektor w Wydziale Dróg i Mostów

 

 

Do głównych  zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • wydawanie zezwoleń i decyzji związanych z zajęciem pasa drogowego,

 • naliczanie kar związanych z zajęciem pasa drogowego,

 • przedłużanie terminów zajęcia pasa drogowego,

 • wykonywanie sprawozdań miesięcznych zestawień naliczonych opłat w decyzjach,

 • kontrolowanie powierzchni pasa drogowego,

 • prowadzenie rejestru wydawanych decyzji,

 • przygotowanie dokumentów przetargowych i czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego,

 • korespondencja zewnętrzna,

 • korespondencja wewnętrzna,

 • współpraca z innymi instytucjami z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

 • koordynacja, nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg,

 • dokonywanie objazdów dróg powiatowych i podejmowanie działań związanych z pełnieniem funkcji zarządcy drogi i ruchu,

 • przygotowywanie projektów inwestycji drogowych i projektów planu remontów dróg powiatowych,

 • przygotowywanie dokumentacji kosztorysowej planowanych inwestycji drogowych,

 • prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, drogi powiatowe w granicach administracyjnych powiatu pabianickiego.

Szczegółowy wykaz zadań podinspektora wydziału Dróg i Mostów zawiera „Opis stanowiska pracy”.

 

Wymagania niezbędne:

 • ukończony 18 rok życia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wykształcenie:

 • wyższe lub średnie (preferowane z zakresu branży drogowej, ogólnobudowlanej lub administracji).

 

Doświadczenie zawodowe:

 • dla osób z wyższym wykształceniem staż niewymagany,

 • trzy lata pracy wymagane w przypadku osób posiadających średnie wykształcenie, w tym przynajmniej rok pracy w urzędach administracji państwowej lub samorządowej lub rok pracy w branży drogowej w wykonawstwie bądź przy pracach projektowych.

 

Uprawnienia pożądane:

 • uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub konstrukcyjnej,
 • przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

Znajomość:

 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 • ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych,

 • ustawy – Prawo budowlane,

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 

Umiejętność:

 • korzystania z przepisów prawa,
 • korzystania z oprogramowania komputerowego: Windows XP, MS Office, Norma,
 • korzystania z faksu, skanera i kserokopiarki.

 

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole, logicznego myślenia, słuchania i wysławiania się, podejmowania decyzji, pracy w warunkach stresu, organizacji pracy własnej na danym stanowisku, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność pracy w zespole,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).

 

Cechy osobowości:

komunikatywność, punktualność, terminowość, samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, życzliwość, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, opanowanie i odporność na stresy, wytrwałość, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy.

 

Dyspozycyjność:

W sytuacjach tego wymagających konieczność pozostawania w dyspozycji pracodawcy po godzinach pracy i w dni wolne od pracy, uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

Osoby zainteresowane zatrudnieniem prosimy o złożenie (przesłanie):

 • życiorysu (szczegółowego CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej),
 • listu motywacyjnego,
 • wypełnionego kwestionariusza personalnego.

 

Oferta kandydata powinna ponadto zawierać w szczególności:

 • kopię dyplomu ukończenia uczelni,
 • kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
 • dokumenty na potwierdzenie nieposzlakowanej opinii (np. świadectwa i opinie z poprzednich miejsc pracy, a także opinie z aktualnego miejsca pracy, opinie z organizacji do których kandydat należy itp.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458).

 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 4 sierpnia 2009 r. listownie lub osobiście w Biurze Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek A, I piętro, pokój nr 28, z dopiskiem na kopercie „Nabór Nr 9/09”.

 

Pakiet informacyjny dla kandydatów

Osoby zainteresowane mogą pobrać pakiet informacyjny dla kandydatów składający się z kwestionariusza personalnego i opisu stanowiska pracy ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej www.powiat.pabianice.bip.info.pl lub w Biurze Zarządu Powiatu, Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, budynek A, pokój nr 28.

 

Postępowanie kwalifikacyjne:

 • na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych Komisja Kwalifikacyjna dokona porównania danych w nich zawartych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.powiat.pabianice.bip.info.pl
 • zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia końcowego postępowania kwalifikacyjnego,
 • końcowe postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną.

 

Inne Informacje

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Biurze Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Pabianicach przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Starostwo Powiatowe w Pabianicach nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Biurze Zarządu Powiatu, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe uzyskane na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Jakub Kaczorowski – Sekretarz Powiatu, tel. (042) 213 01 00 wew. 105 lub Pan Marcin Somorowski – inspektor w Biurze Zarządu Powiatu, tel. (042) 213 01 00 wew. 107. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.