W sprawach członkowskich obowiązuje następująca procedura:

 1. Osoba zainteresowana składa wniosek o wpisanie na listę członków ŁOIIB wraz z następującymi załącznikami:
  - oryginał uprawnień budowlanych (do wglądu) lub poświadczona notarialnie kopia,
  - zdjęcie (1 szt.).

 2. Dział Członkowski (biuro Izby) nadaje kandydatowi na członka ŁOIIB indywidualne numery kont, na które należy uiścić opłatę wpisową  w wysokości 100 zł, składkę członkowską na Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w wysokości 348 zł na 12 miesięcy lub 174 zł na 6 miesięcy, składkę na Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa 72 zł oraz ubezpieczenie OC w wysokości 70 zł.
  Opłatę wpisową i składki należy opłacić bezpośrednio na przekazane nr. kont  przed posiedzeniem Zespołu Rady ŁOIIB ds. Członkowskich, który najczęściej  zwoływany jest w ostatnim tygodniu danego miesiąca. Dział Członkowski sprawdza kompletność wniesionych opłat i  złożonego wniosku.

 3. Zespół Rady ds. Członkowskich sprawdza czy złożone dokumenty spełniają wymagania art. 5 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
 4. Zespoł ds. Członkowskich podejmuje uchwałę o wpisaniu bądź odmowie wpisania na listę członków ŁOIIB.
 5. Dział Członkowski Izby wysyła na adres wnioskodawcy:
  - listem poleconym z potwierdzeniem odbioru uchwalę Rady w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB, od której wnioskodawca może się odwołać do Krajowej Rady w terminie 30 dni.

 6. Dla Członków, którzy zgłosili deklaracje wysyłki potwierdzenia przynależności do Izby pocztą, kolejne zaświadczenia są wysyłane listem zwykłym po zaksięgowaniu składek i ubezpieczeniu członka Izby. Pozostali Członkowie mają mozliwość pobierania zaświadczeń w wersji elektronicznej. Okazanie dowodu wpłaty nie stanowi podstawy do wystawienia zaświadczenia.

Do pobrania:

(Załącznik do uchwały nr 15/R/05 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia  25.05.2005 r.)

§ 1

Regulamin określa tryb postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

§ 2 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. zawieszenie – jest to zawieszenie w prawach członka izby,
 2. skreślenie – jest to skreślenie z listy członków izby,
 3. składki członkowskie – są to: składka na Krajową Izbę i okręgową izbę,
 4. zaległe składki – składki na Krajową Izbę i okręgową izbę, nieopłacone do czasu zawieszenia,
 5. nadpłacone składki – składki członkowskie opłacone za okres po zawieszeniu lub po skreśleniu,
 6. ubezpieczenie OC – opłatę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członka izby.

§ 3

 1. Zawieszenie następuje:
  1. na wniosek członka izby,
  2. w wyniku sankcji dyscyplinarnej.
 2. Zawieszenie powoduje:
  1. zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  2. odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby oraz zakaz posługiwania się wcześniej wydanym zaświadczeniem,
  3. utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, a w szczególności, wygaśnięcie mandatu delegata na Krajowy Zjazd i okręgowy zjazd oraz mandatu do pełnienia funkcji w organach izby,
  4. zwolnienie, w okresie zawieszenia, z obowiązku opłacania składek członkowskich,
  5. zwrot, na wniosek członka izby, nadpłaconych składek członkowskich.
 3. W okresie zawieszenia osoba zawieszona nie jest ubezpieczona przez Krajową Radę.

§ 4

Zawieszenie na wniosek członka izby następuje:

 1. na podstawie pisemnego wniosku członka izby,
 2. na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady izby,
 3. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Zakończenie okresu zawieszenia na wniosek członka izby następuje:

 1. na podstawie pisemnego wniosku członka izby,
 2. po opłaceniu:
  1. zaległych składek członkowskich, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości,
  2. bieżących składek członkowskich,
 3. na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady izby,
 4. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 1-3.

§ 6

 1. Zawieszenie członka izby, o którym mowa w § 3 ust. 1 p. 2, następuje w wypadku:
  1. orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
  2. orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,
  3. nieopłacenia składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy, przy czym, okres ten jest liczony od nieopłacenia w całości i w terminie którejkolwiek ze składek członkowskich.
 2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje na podstawie ostatecznego (prawomocnego) rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego z dniem, w którym rozstrzygnięcie stało się ostateczne (prawomocne).
 3. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje na podstawie uchwały okręgowej rady, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała stała się ostateczną.

§ 7

 1. Zakończenie okresu zawieszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 następuje po wykonaniu kary.
 2. Wydanie zaświadczenia o członkostwie w izbie następuje po opłaceniu zaległych składek członkowskich, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości oraz składek bieżących i ubezpieczenia OC.

§ 8

 1. Zakończenie okresu zawieszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 następuje na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady, na pisemny wniosek członka izby i po opłaceniu zaległych składek członkowskich w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości, wpisowego oraz składek bieżących i ubezpieczenia OC.
 2. Uchwała okręgowej rady, o której mowa w ust.1, wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki określone w ust. 1.

§ 9

 1. Skreślenie członka izby następuje w wypadku:
  1. orzeczenia o stwierdzeniu zakazu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  2. orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
  3. nieopłacenia składek członkowskich za okres 12 miesięcy,
  4. pisemnego wniosku członka izby,
  5. śmierci członka.
 2. Skreślenie następuje z dniem, w którym rozstrzygnięcie o skreśleniu stało się ostateczne.

§ 10

Skreślenie powoduje:

 1. zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 2. odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby oraz zakaz posługiwania się wcześniej wydanym zaświadczeniem,
 3. utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, a w szczególności, wygaśnięcie mandatu delegata na Krajowy Zjazd i okręgowy zjazd oraz mandatu do pełnienia funkcji w organach Izby,
 4. wygaśnięcie obowiązku opłacania bieżących składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC,
 5. zwrot nadpłaconych składek, w wypadku, o którym mowa w §9 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5.

§ 11

Ponowny wpis na listę członków izby następuje:

 1. po skreśleniu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 i 4,
 2. na podstawie pisemnego wniosku wnioskodawcy,
 3. po opłaceniu:
  1. zaległych składek, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości,
  2. opłaty wpisowej w wysokości określonej w Zasadach Gospodarki Finansowej Izby,
  3. bieżących składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC,
 4. na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady izby,
 5. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 1-4.

§ 12

Zakończenie okresu zawieszenia lub ponowny wpis na listę członków izby nie powoduje przywrócenia posiadanego przez członka przed zawieszeniem lub skreśleniem z listy członków izby mandatu delegata na Krajowy Zjazd i okręgowy zjazd oraz mandatu do pełnienia funkcji w organach izby.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.