§ 1

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Izba - Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa;
  2. Rada - Okręgowa Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
  3. Sekretarz - Sekretarz Okręgowej Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
  4. lista - lista rzeczoznawców budowlanych będących członkami Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
  5. Biuro - Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Podczas prowadzenia listy zastosowanie mają następujące przepisy:
  1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
  2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn.);
  3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
  4. regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
  5. statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

§ 2

 1. Izba tworzy listę w celu:
  1. ułatwienia kontaktu pomiędzy czynnymi członkami Izby legitymującymi się tytułem rzeczoznawcy budowlanego a pozostałymi członkami Izby lub osobami i podmiotami trzecimi;
  2. organizacji szkoleń dla rzeczoznawców budowlanych wpisanych na listę lub przy ich udziale;
  3. współpracy rzeczoznawców budowlanych z Radą Programową Wydawnictw Izby w zakresie informacji o istotnych wydarzeniach z zakresu budownictwa.
 2. Lista będzie prowadzona w formie elektronicznej przez Biuro.
 3. Nadzór nad prowadzeniem listy sprawuje Rada. Bezpośredni nadzór wykonuje Sekretarz.
 4. Dane osobowe zostaną umieszczone na liście na podstawie pisemnych wniosków nadesłanych lub złożonych osobiście przez zainteresowanych rzeczoznawców budowlanych. Zainteresowani określają wymagane we wniosku dane a dla danych do udostępnienia na liście określają zakres udostępnienia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 5. Dane osobowe udostępnione przez rzeczoznawców budowlanych przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy określonej w § 1 ust. 2 pkt b.

§ 3

 1. Wpisu na listę dokonuję się na pisemny wniosek zainteresowanego czynnego członka Izby będącego rzeczoznawcą budowlanym.
 2. Na liście umieszczane są następujące dane:
  1. imiona i nazwisko;
  2. numer ewidencyjny w Izbie;
  3. numer i data wydania decyzji (zaświadczenia) o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
  4. nazwa posiadanych specjalności budowlanych w których nadany został tytuł rzeczoznawcy;
  5. zakresy w których nadany został tytuł rzeczoznawcy;
  6. miejsce zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i lokalu);
  7. adres do korespondencji elektronicznej (e-mail);
  8. numer telefonu kontaktowego lub faksu.
  • Dane związane z miejscem zamieszkania można ograniczyć do wskazania tylko nazwy miejscowości.
 3. Do wniosku należy dołączyć czytelną kserokopię decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
 4. Izba dokona wpisu na listę w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Termin może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy dane zawarte we wniosku lub treść decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego będą wymagały złożenia dodatkowych wyjaśnień, w szczególności w sytuacji gdy dane będą sprzeczne z danymi już posiadanymi przez Izbę.
 5. Izba dokonuje skreślenia z listy rzeczoznawców w następujących sytuacjach:
  1. wniosku zainteresowanego rzeczoznawcy,
  2. zawieszenia w prawach członka Izby wpisanego rzeczoznawcy,
  3. skreślenia z listy członków Izby wpisanego rzeczoznawcy,
  4. pozbawienia tytułu rzeczoznawcy budowlanego stosownie do postanowień art. 15 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

§ 4

 1. Rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listę przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą.
 2. W razie wykazania przez osobę wymienioną w ust. 1, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe Izba jest zobowiązana, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych albo ich usunięcia z listy. Mając na uwadze szybkość i charakter sprawy aktualizacja danych może być dokonywana drogą telefoniczną lub elektronicznie.
 3. Korespondencja w sprawach związanych z prowadzeniem listy jest załatwiana w formie pisemnej. Korespondencja elektroniczna nie zastępuje formy pisemnej, jednak dla skrócenia czasu opracowania danych do listy należy je przekazywać także elektronicznie.
 4. Lista jest dostępna na stronie internetowej Izby. Układ listy jest zgodny ze wzorcem określonym w załączniku nr 2, przyjęto formę wyszukiwarki, według żądanych kryteriów takich jak: specjalności uprawnień budowlanych, dane osobowe, adres zamieszkania itp. z możliwością sortowania.

§ 5

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia podjęcia uchwały przez Radę ŁOIIB.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.